This is the de­rived HTML ver­sion of the statutes of [The Com­mons Con­ser­van­cy]. The of­fi­cial ver­sion is avail­able on­line as PDF.

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten Stichting The Commons Conservancy

na ak­te van opricht­ing de da­to 21 ok­to­ber 2016

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING THE COMMONS CONSERVANCY

na ak­te houdende opricht­ing de da­to 21 ok­to­ber 2016, verleden voor mr. An­na Hen­riëtte Mars, kan­di­daat-no­taris, als waarne­mer van mr. Sask­ia Laseur-Eel­man, no­taris te Am­s­ter­dam.

STATUTEN

Begripsbepalingen
Artikel 1
 1. In de statuten wordt ver­staan on­der “schriftelijk”: per post, per e-­mail of via enig an­der elek­tro­n­isch com­mu­ni­catiemid­del, waarmee het mo­geli­jk is een bericht te verzen­den dat lees­baar en re­pro­duceer­baar is, ten­z­i­j uit­drukke­li­jk an­ders is ver­meld.
 2. Ten­z­ij an­ders bli­jkt of ken­neli­jk an­ders is be­doeld, sluit een ver­wi­jz­ing ­naar een be­grip (de laat­ste ver­sie van) het on­der­hav­ige doc­u­ment wor­den ver­wezen als “s­tatutes of The Com­mons Con­ser­van­cy”.
 3. Ten­z­ij an­ders bli­jkt of ken­neli­jk an­ders is be­doeld, sluit een ver­wi­jz­ing ­naar het man­neli­jke ges­lacht een ver­wi­jz­ing naar het vrouweli­jke ges­lacht in­ en omge­keerd.
Naam en zetel
Artikel 2
 1. De sticht­ing draagt de naam: Sticht­ing The Com­mons Con­ser­van­cy.
 2. De sticht­ing heeft haar ze­tel in de gemeente Am­s­ter­dam.
Doel en algemeen nut
Artikel 3
 1. De sticht­ing heeft ten doel een eerli­jke en gebal­anceerde in­for­matiesamen­lev­ing waarin in­di­viduen in staat zi­jn om de tech­nolo­gie en in­for­matiemid­de­len waar­van ze afhanke­li­jk zi­jn alleen of samen met an­deren te on­der­zoeken, in te stellen en te ver­beteren; en om die tech­nolo­gie en in­for­matiemid­de­len veilig, be­trouw­baar, transparant en in­clusief te laten z­i­jn en daarmee de menseli­jke in­no­vatiekracht op de grootst denkbare schaal ­mo­geli­jk te mak­en, met de uit­drukke­li­jke in­ten­tie om het in­di­vidu in zi­jn ­menswaardigheid te ver­sterken en in staat te stellen om te par­ticiperen in­ alle facetten van het mod­erne lev­en - op on­der meer so­ci­aal, cul­tureel, e­conomisch en per­soon­li­jk vlak - on­der zi­jn eigen voor­waar­den, en met volledi­ge be­grip en con­t­role over de werk­ing er­van, en al het­geen met voren­staande ver­band houdt of daar­toe bevorder­li­jk kan zi­jn, alles in de ruim­ste zin van het wo­ord.
 2. De sticht­ing tra­cht haar doel te bereiken, on­der meer door het wereld­wi­jd ­du­urza­am beschik­baar mak­en en bevorderen van vri­je en open tech­nolo­gie en­in­for­matiemid­de­len, en al het­geen nodig is of rel­e­vant wordt geacht om deze za­k­en op een zo groot mo­geli­jke (her)ge­bruiken, schaal op een veilige en ve­r­ant­wo­orde in­clusief het beschik­baar manier te kun­nen stellen van al het­geen nodig is om deze za­k­en naar eigen inzicht verder door te on­twikke­len en het re­sul­taat er­van vri­jeli­jk en zon­der beperkin­gen recht­streeks met ee­nieder te de­len, en voorts al het­geen met een en an­der of zi­jdel­ings ver­band houdt of daar­toe bevorder­li­jk kan zi­jn, alles in de meest ruime zin van het wo­ord en passend bij de uit­gangspun­ten van ­transparantie en open­hei­d.
 3. De sticht­ing beoogt het al­ge­meen nut en ni­et het mak­en van winst.
Reglementen
Artikel 4
 1. Het bestu­ur van de sticht­ing is bevoegd tot het vast­stellen van re­gle­menten, waarin (in aan­vulling op de bepalin­gen in deze statuten) overkoe­pe­len­de nor­matieve af­sprak­en gemaakt kun­nen wor­den met be­trekking tot on­der meer de ­posi­tie, de recht­en en de plicht­en van de ver­schil­lende be­langhebben­den op ver­schil­lende niveaus bin­nen en buiten de sticht­ing.
 2. Van­wege het in­ter­na­tionale karak­ter van het werkveld van de sticht­ing wor­den de re­gle­menten in principe opgesteld in de En­gelse taal, en zal er naar ­wor­den ver­wezen met de term “reg­u­la­tions of The Com­mons Con­ser­van­cy”. In de “reg­u­la­tion­s” kan naar (de laat­ste ver­sie van) het on­der­hav­ige doc­u­men­t ­wor­den ver­wezen als “s­tatutes of The Com­mons Con­ser­van­cy”.
 3. Ten­z­ij an­ders ver­meld in het be­tr­e­f­fende re­gle­ment zelf, tre­den re­gle­menten in werk­ing op het mo­ment dat ze formeel wor­den gepub­liceerd in de “Di­rec­tives and Reg­u­la­to­ry Ar­chive of The Com­mons Con­ser­van­cy” (ofwel ­DRAC­C), een genum­merde se­rie doc­u­menten die on­der toezicht en ver­ant­wo­ordeli­jkheid van het bestu­ur wordt be­heerd en on­line pub­liek ­toe­ganke­li­jk wordt gemaak­t. Na of­fi­ciële pub­li­catie is de tekst van een re­gle­ment defini­tief. De au­tori­tatieve in­ter­pre­tatie en han­del­swi­jze ten aanzien van deze re­gle­menten wordt beschreven in de DRAC­C-serie zelf, be­gin­nend met het doc­u­ment “In­tro­duc­tion to the DRACC Se­ries”. Bi­j on­duideli­jkheid beslist uitein­deli­jk het bestu­ur van de sticht­ing over de juiste in­ter­pre­tatie van een re­gle­men­t.
 4. Het bestu­ur van de sticht­ing com­mit­teert zich aan de werk­wi­jze zoal­s beschreven in lid 3, en aan de strik­te en con­se­quente hand­hav­ing van de re­gle­menten van de sticht­ing met de tot haar beschikking staande mid­de­len. Dit geldt ook voor bepalin­gen die zij zichzelf dwin­gend oplegt mid­dels een re­gle­men­taire bepal­ing.
 5. Dit volledi­ge ar­tikel moet in ongewi­jzigde, in­te­grale vorm deel uit bli­jven ­mak­en van alle toekom­stige statuten van deze sticht­ing.
Organisatie
Artikel 5
 1. De sticht­ing kent als or­gaan uit­slui­tend een bestu­ur.
 2. Bin­nen de sticht­ing kun­nen door het bestu­ur vaste en ti­jdeli­jke raden en ­com­missies wor­den in­gesteld.
 3. Bin­nen de sticht­ing kan het bestu­ur du­urzame pro­gram­ma­tis­che ac­tiviteit­en (En­gel­s: Pro­grammes) ini­tiëren, waar­bij de di­rect be­trokke­nen via een bi­j aan­vang zelf in te richt­en in­formele or­gan­isatievorm een virtuele or­gan­isatie vor­men die zich met een grote mate van bestu­urli­jke au­tonomie bezighoudt met het uitvo­eren van ac­tiviteit­en die ten goede komen aan de missie van de sticht­ing.
 4. De manier waarop bin­nen de sticht­ing moet wor­den omge­gaan met zow­el Pro­grammes als met raden en com­missies wordt vast­gelegd in een of meerdere re­gle­menten. Dit be­tre­ft on­der meer de samen­stelling, in­stelling, ­taak­stelling, eventuele aans­tur­ing, recht­en en ver­plichtin­gen. Het bestu­ur is - zoals hi­er­voor beschreven in ar­tikel 4 - ve­r­ant­wo­ordeli­jk voor de hand­hav­ing van het­geen is vast­gelegd in de re­gle­menten.
 5. De leden 3 en 4 van dit ar­tikel en dit lid 5 moeten in ongewi­jzigde, in­te­grale vorm deel uit bli­jven mak­en van alle toekom­stig statuten van deze s­ticht­ing.
Bestuur; samenstelling, benoeming, vacatures, belet en ontstentenis
Artikel 6
 1. Het bestu­ur van de sticht­ing bestaat uit ten min­ste drie en ten hoog­ste zeven natu­urli­jke per­­so­n­en. Het aan­­tal bestu­ur­ders wordt - met in­­acht­ne­m­ing ­­van het in de vorige zin bepaalde - door het bestu­ur vast­gesteld. De voorz­it­ter wordt in func­tie be­­noemd door het bestu­ur. Het bestu­ur kan uit z­i­jn mid­­den een sec­re­­taris aan­wi­jzen.

 2. De bestu­ur­ders wor­­den be­­noemd door het bestu­ur.

  Voor een besluit tot be­­noem­ing is een meerder­heid van ten min­ste twee derde ­­van de geldig uit­ge­brachte stem­­men vereist in een ver­­gader­ing waarin alle z­it­­tende bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn.

  In­­di­en in deze ver­­gader­ing ni­et alle bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn, zal bin­­nen veer­­tien da­­gen na het houden van de eerste ver­­gader­ing een tweede ver­­gader­ing wor­­den bi­­jeen geroepen waarin al­s­­dan, mits meer dan de helft van het aan­­tal bestu­ur­ders aan­wezig is, met een meerder­heid van ten min­ste twee derde van de geldig uit­ge­brachte stem­­men besluiten omtrent een zo­­danig voors­­tel kun­­nen wor­­den genomen.

 3. De bestu­ur­ders wor­­den be­­noemd voor een pe­ri­ode van ten hoog­ste drie jaar en z­i­jn max­i­­maal vier­­maal her­be­­noem­baar.

  Her­be­­noem­ing is geen au­­toma­tisme.

  Pe­ri­odiek wordt het func­­tioneren van het bestu­ur en de af­­zon­der­li­jke bestu­ur­ders door het bestu­ur geë­­val­ueerd.

 4. In va­­ca­­tures wordt zo spoedig mo­geli­jk voorzien. In­­geval van één of meer ­­va­­ca­­tures in het bestu­ur of in geval van ontsten­te­­nis of belet van één of meer bestu­ur­der­s, be­houdt het bestu­ur zi­jn bevoegdhe­­den.

 5. In­­geval van ontsten­te­­nis of belet van alle bestu­ur­ders wordt het bestu­ur waargenomen door een per­­soon die daar­­toe, op ver­­zoek van één of meer ­be­langhebben­de(n), is of wordt aangewezen, door de pres­i­­dent van de recht­bank van het ar­rondis­se­­ment waar de sticht­ing statu­­tair is geves­tigd.

 6. De bestu­ur­ders on­t­­van­­gen in hun hoedanigheid van bestu­ur­ders van de s­ticht­ing geen be­­zoldig­ing, mid­del­li­jk noch on­mid­del­li­jk van de sticht­ing.

Bestuur; schorsing, ontslag en defungeren
Artikel 7
 1. Het bestu­ur kan gemo­­tiveerd besluiten een bestu­ur­der te schors­en of ontslaan. Voor een besluit tot schors­ing of ontslag is een meerder­heid van ten min­ste twee derde van de geldig uit­ge­brachte stem­­men vereist in een ver­­gader­ing waarin alle zit­­tende bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd z­i­jn, met uit­­zon­der­ing van de bestu­ur­der wiens schors­ing of ontslag aan de orde is, die bestu­ur­der wordt ni­et in de besluitvor­m­ing be­trokken.

  In­­di­en in deze ver­­gader­ing ni­et alle bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn, zal bin­­nen veer­­tien da­­gen na het houden van de eerste ver­­gader­ing een tweede ver­­gader­ing wor­­den bi­­jeen geroepen waarin al­s­­dan, mits meer dan de helft van het aan­­tal bestu­ur­ders aan­wezig is, met een meerder­heid van ten min­ste twee derde van de geldig uit­ge­brachte stem­­men besluiten omtrent een zo­­danig voors­­tel kun­­nen wor­­den genomen.

 2. In­­di­en een bestu­ur­der is geschorst, di­ent het bestu­ur bin­­nen drie maan­­den na in­­gang van de schors­ing te besluiten tot ontslag van de bestu­ur­der dan wel ­­tot oph­­ef­f­ing of hand­hav­ing van de schors­ing. Bij ge­breke van een besluit als be­­doeld in de vorige zin, ver­­valt de schors­ing. Een besluit tot hand­hav­ing van de schors­ing kan slechts één­­maal wor­­den genomen en de schors­ing kan daar­bij ten hoog­ste wor­­den gehand­haafd voor drie maan­­den, in­­gaande op de dag waarop het bestu­ur het besluit tot hand­hav­ing heeft genomen.

 3. Een besluit tot schors­ing of ontslag wordt ni­et genomen dan na­­dat de bestu­ur­der over wiens schors­ing of ontslag wordt besloten vooraf de gele­­gen­heid is ge­bo­­den om te wor­­den geho­ord. In geval van schors­ing kan van het voor­­gaande wor­­den afgeweken in­­di­en de spoedeisend­heid van de maa­tregel ­­dat ver­langt.

 4. Een bestu­ur­der de­­fungeert voort­s:

 1. door zi­jn vri­jwillig af­tre­den;
 2. do­or­dat hij fail­li­et wordt verk­laard of aan hem surseance van be­tal­ing wordt ver­leend dan wel de schuld­saner­ingregeling natu­urli­jke per­so­n­en - al dan ni­et voor­lop­ig - op hem van toepass­ing wordt verk­laard;
 3. in­di­en ti­tel 16, ti­tel 19 en/of ti­tel 20 van Boek 1 van het Burg­er­li­jk Wet­boek op hem van toepass­ing wordt;
 4. door zi­jn ontslag door de recht­bank als be­doeld in ar­tikel 298 van Boek 2 ­van het Burg­er­li­jk Wet­boek;
 5. door zi­jn over­li­j­den.
Bestuur; taak en bevoegdheden
Artikel 8
 1. Het bestu­ur is be­last met het besturen van de sticht­ing. Bij de vervulling ­van zi­jn tak­en en bevoegdhe­den richt het bestu­ur zich naar het doel van de s­ticht­ing en houdt het bestu­ur reken­ing met de bi­j­zon­dere maatschap­peli­jke ver­ant­wo­ord­ing van de sticht­ing.
 2. Het bestu­ur bepaalt het beleid en heeft de eind­ver­ant­wo­ordeli­jkheid voor de dageli­jkse gang van za­k­en bin­nen de sticht­ing.
 3. De sticht­ing zal recht­streeks geen gelden ont­van­gen. Het bestu­ur is der­halve ni­et bevoegd een bankreken­ing ten be­ho­eve van de sticht­ing te ope­nen.
 4. Het bestu­ur is ni­et bevoegd ar­bei­dsovereenkom­sten te sluiten of aan te gaan.
 5. Deel­name in het bestu­ur mag op geen enkele wi­jze een per­soon­li­jk gewin van een bestu­ur­der tot gevolg hebben.
 6. Het bestu­ur is ni­et bevoegd te besluiten tot het aan­gaan van overeenkom­sten ­tot verkri­jging, vervreemd­ing en bezwar­ing van reg­is­ter­goed­eren en tot het­ aan­gaan van overeenkom­sten, waar­bij de sticht­ing zich als borg of hoofdeli­jk medeschulde­naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zek­er­hei­d­stelling voor een schuld van een an­der verbindt.
Bestuur; vergadering en besluitvorming
Artikel 9
 1. Het bestu­ur ver­­gadert ten min­ste tweemaal per jaar en voorts zo dik­wi­jls de voorz­it­ter dan wel twee of meer bestu­ur­ders dit wenseli­jk acht(en).

 2. De oproeping tot de bestu­ursver­­gader­ing geschiedt schriftelijk aan iedere bestu­ur­der en wordt ver­­zon­­den door het bestu­ur in op­­dracht van de­­gene(n) die het houden van de ver­­gader­ing heeft/hebben ver­langd. De bi­­jeen­roeping ver­meldt de plaats en het ti­jd­stip van de ver­­gader­ing en de in de ver­­gader­ing te be­han­de­len on­der­w­er­pen.

 3. De ter­mi­jn van oproeping bedraagt ten min­ste zeven da­­gen, de dag van o­proeping en die van ver­­gader­ing ni­et meegerek­end. In spoedeisende geval­len kan de ter­mi­jn van oproeping wor­­den verko­rt, zulks ter beo­ordel­ing van de voorz­it­ter.

 4. Een bestu­ur­der kan zich ter ver­­gader­ing door een schriftelijk gevol­­machtigde an­dere bestu­ur­der doen verte­­gen­­wo­ordi­­gen.

 5. De no­­tulen van een ver­­gader­ing wor­­den vast­gesteld en ten bli­jke daar­­van getek­end door de voorz­it­ter van de be­tr­e­f­fende ver­­gader­ing dan wel ­­vast­gesteld door een vol­­gende ver­­gader­ing en dan ten bli­jke van vast­stelling ­­door de voorz­it­ter van die vol­­gende ver­­gader­ing on­dertek­end.

 6. In de ver­­gader­ing van het bestu­ur heeft iedere bestu­ur­der recht op het­­ uit­bren­­gen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerder­hei­d voorschri­jven wor­­den alle besluiten van het bestu­ur genomen met vol­strek­te meerder­heid van de geldig uit­ge­brachte stem­­men.

  In­­di­en de stem­­men stak­en ten aanzien van voorstel, wordt het voors­­tel op de a­­gen­­da geplaatst voor de vol­­gende ver­­gader­ing van het bestu­ur. In­­di­en in­­ deze vol­­gende ver­­gader­ing de stem­­men op­nieuw stak­en kan de voorz­it­ter van het bestu­ur, in­­di­en dit in het be­lang van de sticht­ing wenseli­jk is, een ­­doorslaggevende stem uitoe­fe­­nen. In een re­­gle­­ment kan nad­er wor­­den uit­gew­erkt hoe met deze sit­u­atie wordt omge­­gaan.

 7. Geldige besluiten kun­­nen slechts wor­­den genomen, in­­di­en alle bestu­ur­ders met i­­nacht­ne­m­ing van het hi­er­voor bepaalde zi­jn opgeroepen en meer dan de helft ­­van alle bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn.

  In­­di­en de voorschriften be­tr­e­f­fende de oproeping ni­et in acht zi­jn genomen, kun­­nen ni­et­temin geldige besluiten wor­­den genomen met al­gemene stem­­men in­­ een bestu­ursver­­gader­ing, waarin alle bestu­ur­ders aan­wezig zi­jn.

 8. Een bestu­ur­der kan tele­­fon­is­ch, per video­­con­fer­­ence of door mid­del van een an­der com­­mu­ni­­catiemid­del aan een ver­­gader­ing van het bestu­ur deel­ne­­men, mit­s die bestu­ur­der steeds alle an­dere aan die ver­­gader­ing deel­ne­­mende bestu­ur­ders kan ver­s­taan en door die an­dere bestu­ur­ders wordt ver­s­taan.

 9. Een bestu­ur­der neemt ni­et deel aan de be­raad­s­lag­ing en besluitvor­m­ing in­­di­en hij daar­bij een di­rect of in­­di­rect per­­soon­li­jk be­lang heeft dat te­­gen­stri­jdig is met het be­lang van de sticht­ing. Zi­jn aan­wezigheid telt ni­et mee voor het bepalen van een quo­rum. Het des­be­tr­e­f­fende besluit wordt al­s­­dan door de overige bestu­ur­der(s) genomen. Wan­neer alle bestu­ur­ders een di­rect of in­­di­rect per­­soon­li­jk be­lang hebben dat tegen­stri­jdig is met het­­ ­be­lang van de sticht­ing, wordt het des­be­tr­e­f­fende besluit schriftelijk en ge­­mo­­tiveerd met al­gemene stem­­men door het bestu­ur genomen.

 10. Besluiten van het bestu­ur kun­­nen ook buiten ver­­gader­ing tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestu­ur­ders zich voor het­­ des­be­tr­e­f­fende voors­­tel uit­spreken. De in­­stem­ming met de wi­jze van besluitvor­m­ing kan langs elek­tro­n­is­che weg plaatsv­in­­den. Zo­­danige besluiten ­­wor­­den aan de no­­tulen toegevoegd.

 11. De overige regeling van de werk­wi­jze en besluitvor­m­ing van het bestu­ur, alsmede de eventuele on­der­linge verdel­ing van tak­en, kan bij re­­gle­­men­t geschieden dat al­s­­dan wordt vast­gesteld door het bestu­ur.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 1O

 1. De sticht­ing wordt verte­gen­wo­ordigd door het bestu­ur dan wel door twee geza­men­li­jk han­de­lende bestu­ur­der­s.
 2. Het bestu­ur kan aan één of meer per­so­n­en vol­macht ver­lenen om de sticht­ing te verte­gen­wo­ordi­gen. De gevol­machtigde verte­gen­wo­ordigt de sticht­ing met i­nacht­ne­m­ing van de gren­zen van zi­jn vol­macht.
Aangeslotenen
Artikel 11

Het bestu­ur kan besluiten tot de toe­lat­ing van aanges­lote­nen (En­gel­s: “Af­fil­i­ates”) tot de sticht­ing. Wie in aan­merk­ing komen om als aanges­lote­nen te ­wor­den aange­merk­t, welke rol zij bin­nen de sticht­ing op welk niveau spe­len, en welke recht­en, tak­en en plicht­en zij hebben, wordt nad­er vast­gelegd in een of meerdere re­gle­menten die door het bestu­ur wor­den vast­gesteld.

Statutenwijziging
Artikel 12
 1. Het bestu­ur is bevoegd deze statuten te wi­jz­i­­gen, met di­en ver­­s­tande dat ar­tikel 4 en de leden 3, 4 en 5 van ar­tikel 5 nim­mer kun­­nen wor­­den gewi­jzigd. Een besluit tot statuten­wi­jzig­ing kan slechts wor­­den genomen met al­gemene stem­­men (u­­naniem) in een ver­­gader­ing waarin alle zit­ten­de bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn.

  In­­di­en in deze ver­­gader­ing ni­et alle bestu­ur­ders aan­wezig of verte­­gen­­wo­ordigd zi­jn, zal bin­­nen veer­­tien da­­gen na het houden van de eerste ver­­gader­ing een tweede ver­­gader­ing wor­­den bi­­jeen geroepen waarin al­s­­dan, mits meer dan de helft van het aan­­tal bestu­ur­ders aan­wezig is, met al­gemene stem­­men (u­­naniem) besluiten omtrent een zo­­danig voors­­tel kun­­nen wor­­den genomen.

 2. De wi­jzig­ing moet op straffe van ni­etigheid bij no­­tar­iële ak­te tot stand komen. Iedere bestu­ur­der is af­­zon­der­li­jk bevoegd de des­be­tr­e­f­fende ak­te te ­­doen ver­li­j­­den.

 3. De bestu­ur­ders zi­jn ver­­plicht een au­then­tiek af­schrift van de wi­jzig­ing en de gewi­jzigde statuten neer te leggen ten kan­­tore van het han­del­s­reg­is­ter ­­van de Kamer van Koo­phan­del.

 4. Het in dit ar­tikel bepaalde geldt mu­­tatis mu­­tan­dis voor een besluit tot juridis­­che fusie en/of split­s­ing, on­t­bind­ing en ver­e­f­fen­ing

Artikel 13
 1. Het bestu­ur is bevoegd de sticht­ing te ont­binden. Ten aanzien van een besluit tot ont­bind­ing van de sticht­ing is lid 1 van het di­rect vooraf­gaan­de ar­tikel van deze statuten van overeenkom­stige toepass­ing. Het bestu­ur di­en­t het voorne­men tot het ont­binden van de sticht­ing ten min­ste twaalf maan­den vooraf­gaand aan het besluit tot ont­bind­ing via de home­page van de web­site ­van de sticht­ing ken­baar te mak­en.
 2. De sticht­ing bli­jft na haar ont­bind­ing voortbestaan, voor zover dit tot ver­ef­fen­ing van haar ver­mo­gen nodig is. Gedurende de ver­ef­fen­ing bli­jven de bepalin­gen van deze statuten zoveel mo­geli­jk van kracht.
 3. De ver­ef­fen­ing geschiedt door het bestu­ur, dan wel door een door het bestu­ur aan te wi­jzen (recht­s)per­soon.
 4. Een eventueel batig sal­do wordt uit­ge­keerd aan een door het bestu­ur aan te wi­jzen fis­caal erk­ende al­ge­meen nut beogende in­stelling met een geli­jk­soor­tige doel­stelling of aan een buiten­landse in­stelling die uit­slui­tend of nage­noeg uit­slui­tend het al­ge­meen nut beoogt en die een geli­jk­soor­tige doel­stelling heeft.
 5. Na afloop van de ver­ef­fen­ing bli­jven de boeken, beschei­den en an­dere gegevens­dragers van de ont­bon­den sticht­ing gedurende zeven jaar berusten on­der een door de ver­ef­fe­naars aan te wi­jzen natu­urli­jk per­soon of rechtsper­soon.